فهرست داوران

1403
1 - دکتر احمد جمشیدی
2 - آقای مرتضی فقیهی - پژوهشگاه نیرو
3 - آقای نازنین بهالو هوره - دانشگاه کوئینز کانادا
4 - آقای سیدامید رستگار - دانشگاه کردستان
1402
1 - دکتر علیرضا شریف - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر احمدرضا بهرامیان - دانشگاه تربیت مدرس
3 - دکتر آرزو جعفری
4 - دکتر مهرداد کوکبی
5 - آقای رضا غریب شاهی
6 - دکتر جعفر توفیقی
7 - دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
8 - دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر امیر مصیبی - دانشگاه تفرش
10 - دکتر سعید صادق نژاد - دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
11 - دکتر سمیه علی جانی - پژوهشگاه نیرو
12 - دکتر مهدی شیوا - دانشگاه صنعتی بیرجند
13 - دکتر کاملیا زارعی - تربیت مدرس
14 - دکتر مارال قهرمانی
15 - دکتر سید مرتضی مظفری - عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
16 - آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
17 - آقای زینب حجار - پژوهشگاه صنعت نفت
18 - دکتر عباس شیخ
19 - دکتر آرمان حسینی - شرکت ملی نفت
20 - آقای بهزاد وافری - دانشگاه آزاد واحد شیراز
21 - آقای hamed namdar - Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University,
22 - آقای مهدی صدیقی - قم
23 - آقای ابوتراب نعیم آبادی - دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- ایران
24 - آقای احسان زرمهری - Tallinn University of Technology
25 - آقای مرتضی فقیهی - پژوهشگاه نیرو
26 - آقای هادی شیرعلی - دانشگاه امیرکبیر
27 - دکتر مهدی عبدی - شرکت ملی نفت
28 - آقای فاطمه پورحسین - دانشگاه کاونتری انگلستان
29 - آقای نازنین بهالو - دانشگاه برتیش کلمبیا کانادا
30 - آقای احمد مهرآمیز - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
31 - دکتر پیمان باقرآبادی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1401
1 - دکتر علیرضا شریف - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر احمد جمشیدی
3 - دکتر مهرداد کوکبی
4 - آقای رضا غریب شاهی
5 - دکتر احمد خدادادی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر مهدی صدیقی - دانشگاه قم
7 - دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
8 - دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر امیر مصیبی - دانشگاه تفرش
10 - دکتر سیدحمید اسماعیلی فرج - دانشگاه صنعتی شاهرود
11 - دکتر مهدی شیوا - دانشگاه صنعتی بیرجند
12 - دکتر محمد علیمردانی - عضو هیآت علمی دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
13 - دکتر سید مرتضی مظفری - عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
14 - دکتر فاطمه اسلامی - داتشگاه تربیت مدرس
15 - دکتر محسن شهروسوند - دانشگاه تهران
16 - آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
17 - دکتر عباس شیخ
18 - دکتر آرمان حسینی - شرکت ملی نفت
19 - دکتر سید حمیدرضا یوسفی - دانشگاه توئنت
20 - دکتر یونس امینی - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
21 - آقای مهدی صدیقی - قم