فهرست داوران

1402
1 - دکتر احمدرضا بهرامیان - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر مجتبی ساعی مقدم - دانشگاه صنعتی قوچان
3 - دکتر مهرداد کوکبی
4 - آقای رضا غریب شاهی
5 - دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
6 - دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
7 - دکتر امیر مصیبی - دانشگاه تفرش
8 - دکتر سعید صادق نژاد - دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
9 - دکتر سمیه علی جانی - پژوهشگاه نیرو
10 - دکتر مهدی شیوا - دانشگاه صنعتی بیرجند
11 - دکتر کاملیا زارعی - تربیت مدرس
12 - دکتر مارال قهرمانی
13 - خانم عهدیه امجدی - دانشگاه مراغه
14 - آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
15 - دکتر آرمان حسینی - شرکت ملی نفت
16 - آقای بهزاد وافری - دانشگاه آزاد واحد شیراز
17 - آقای hamed namdar - Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University,
18 - آقای مهدی صدیقی - قم
19 - آقای ابوتراب نعیم آبادی - دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران- ایران
20 - آقای احسان زرمهری - Tallinn University of Technology
21 - آقای مرتضی فقیهی - پژوهشگاه نیرو
22 - آقای هادی شیرعلی - دانشگاه امیرکبیر
1401
1 - دکتر علیرضا شریف - دانشگاه تربیت مدرس
2 - دکتر مجتبی ساعی مقدم - دانشگاه صنعتی قوچان
3 - دکتر مهرداد کوکبی
4 - آقای رضا غریب شاهی
5 - دکتر احمد خدادادی - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر مهدی صدیقی - دانشگاه قم
7 - دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
8 - دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
9 - دکتر زهره طاهرخانی - سازمان جهاد دانشگاهی تهران
10 - دکتر امیر مصیبی - دانشگاه تفرش
11 - دکتر مهسا باغبان صالحی - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
12 - دکتر سیدحمید اسماعیلی فرج - دانشگاه صنعتی شاهرود
13 - دکتر مهدی شیوا - دانشگاه صنعتی بیرجند
14 - دکتر محمد علیمردانی - عضو هیآت علمی دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
15 - دکتر سید مرتضی مظفری - عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
16 - آقای سید مصطفی حسینی - دانشگاه تربیت مدرس
17 - آقای حسین روغنی ممقانی - دانشگاه صنعتی سهند
18 - دکتر فاطمه اسلامی - داتشگاه تربیت مدرس
19 - دکتر محسن شهروسوند - دانشگاه تهران
20 - آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
21 - آقای رضا خوشبین - استادیار گروه مهندسی شیمی، مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا
22 - دکتر الهام سادات موسوی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
23 - دکتر عباس شیخ
24 - دکتر آرمان حسینی - شرکت ملی نفت
25 - دکتر سید حمیدرضا یوسفی - دانشگاه توئنت
26 - دکتر یونس امینی - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
27 - آقای مهدی صدیقی - قم
1400
1 - دکتر فاطمه جدا
2 - دکتر Abbas Rohani - فردوسی مشهد
3 - دکتر محمدحسین نوید فامیلی - تربیت مدرس
4 - دکتر علیرضا شریف - دانشگاه تربیت مدرس
5 - دکتر احمدرضا بهرامیان - دانشگاه تربیت مدرس
6 - دکتر مجتبی ساعی مقدم - دانشگاه صنعتی قوچان
7 - دکتر مهرداد کوکبی
8 - آقای رضا غریب شاهی
9 - دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
10 - دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
11 - دکتر زهره طاهرخانی - سازمان جهاد دانشگاهی تهران
12 - دکتر امیر مصیبی - دانشگاه تفرش
13 - دکتر کیانا پیوندی - سمنان
14 - دکتر رضا خوش بین - مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
15 - دکتر سعید صادق نژاد - دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
16 - دکتر محمد فخرالاسلام - دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
17 - دکتر مهدی شیوا - دانشگاه صنعتی بیرجند
18 - آقای محمد مهدی صالحی برمی - پژوهشگاه صنعت نفت
19 - دکتر محمد علیمردانی - عضو هیآت علمی دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
20 - دکتر مارال قهرمانی
21 - دکتر حسن زارع علی آبادی - دانشگاه صنعتی قوچان
22 - دکتر سید مرتضی مظفری - عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
23 - آقای سید مصطفی حسینی - دانشگاه تربیت مدرس
24 - آقای حسین روغنی ممقانی - دانشگاه صنعتی سهند
25 - دکتر فاطمه اسلامی - داتشگاه تربیت مدرس
26 - آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
27 - آقای نعیمه بحری لاله - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
28 - آقای رضا خوشبین - استادیار گروه مهندسی شیمی، مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا
29 - آقای مرتضی حسین پور امام - پژوهشگاه نیرو
30 - آقای نجمه مزدوری - مرکز آموزش عالی استهبان
31 - آقای زینب حجار - پژوهشگاه صنعت نفت
32 - آقای الهام یساری - دانشگاه فردوسی مشهد
33 - آقای سید ایمان حسینی - دانشگاه صنعتی شاهرود
34 - دکتر عباس شیخ
35 - دکتر Sohrab Ali Ghorbanian - School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of
36 - آقای دکتر رضا پناهی - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
37 - دکتر فاطمه محمودی عالمی - شرکت ملی نفت
38 - آقای فرخنده همتی شیرایه - دانشگاه تهران
39 - آقای علیمحمد سهل الدین - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
40 - آقای احسان کمری - دانشگاه صنعتی شریف
41 - آقای محمد خلیلی - شرکت مناطق نفت خیز جنوب
42 - دکتر آرمان حسینی - شرکت ملی نفت