فهرست داوران

1401
دکتر زهره دلجوی کجاباد - تربیت مدرس
دکتر مجتبی ساعی مقدم - دانشگاه صنعتی قوچان
دکتر احمد جمشیدی
دکتر مهرداد کوکبی
آقای رضا غریب شاهی
دکتر احمد خدادادی - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر علی نخعی
دکتر مهدی صدیقی - دانشگاه قم
دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره طاهرخانی - سازمان جهاد دانشگاهی تهران
دکتر مهسا باغبان صالحی - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر سیدحمید اسماعیلی فرج - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر مرتضی اسفندیاری - دانشگاه بجنورد
دکتر مهدی شیوا - دانشگاه صنعتی بیرجند
دکتر محمد علیمردانی - عضو هیآت علمی دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
دکتر سید مرتضی مظفری - عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
آقای سید مصطفی حسینی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای حسین روغنی ممقانی - دانشگاه صنعتی سهند
دکتر فاطمه اسلامی - داتشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن شهروسوند - دانشگاه تهران
آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
آقای رضا خوشبین - استادیار گروه مهندسی شیمی، مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا
دکتر الهام سادات موسوی - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
دکتر عباس شیخ
دکتر آرمان حسینی - شرکت ملی نفت
دکتر علی علیزاده - دانشگاه سلطنت عمان
دکتر سید حمیدرضا یوسفی - دانشگاه توئنت
دکتر یونس امینی - پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
1400
دکتر فاطمه جدا
دکتر Abbas Rohani - فردوسی مشهد
دکتر محمد فصیحی دستجردی
دکتر محمدحسین نوید فامیلی - تربیت مدرس
دکتر مجتبی ساعی مقدم - دانشگاه صنعتی قوچان
دکتر مهرداد کوکبی
آقای رضا غریب شاهی
دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زهره طاهرخانی - سازمان جهاد دانشگاهی تهران
دکتر امیر مصیبی - دانشگاه تفرش
دکتر کیانا پیوندی - سمنان
دکتر رضا خوش بین - مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
دکتر سعید صادق نژاد - دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
دکتر محمد فخرالاسلام - دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
دکتر مرتضی اسفندیاری - دانشگاه بجنورد
دکتر مهدی شیوا - دانشگاه صنعتی بیرجند
آقای محمد مهدی صالحی برمی - پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر هادی حسینی
دکتر شکوفه حکیم - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
دکتر محمد علیمردانی - عضو هیآت علمی دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
دکتر مارال قهرمانی
دکتر حسن زارع علی آبادی - دانشگاه صنعتی قوچان
دکتر سید مرتضی مظفری - عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
آقای سید مصطفی حسینی - دانشگاه تربیت مدرس
آقای حسین روغنی ممقانی - دانشگاه صنعتی سهند
دکتر فاطمه اسلامی - داتشگاه تربیت مدرس
آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
آقای نعیمه بحری لاله - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
آقای رضا خوشبین - استادیار گروه مهندسی شیمی، مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا
آقای مرتضی حسین پور امام - پژوهشگاه نیرو
آقای نجمه مزدوری - مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر جعفر خادم زاده یگانه - دانشگاه صنعتی قم
دکتر علیرضا کاظمی - دانشگاه امیر کبیر
آقای زینب حجار - پژوهشگاه صنعت نفت
آقای الهام یساری - دانشگاه فردوسی مشهد
آقای عبدالحسین همتی - دانشگاه کرمان
آقای سید ایمان حسینی - دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر عباس شیخ
دکتر Sohrab Ali Ghorbanian - School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of
آقای دکتر رضا پناهی - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی
دکتر فاطمه محمودی عالمی - شرکت ملی نفت
آقای فرخنده همتی شیرایه - دانشگاه تهران
آقای علیمحمد سهل الدین - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آقای احسان کمری - دانشگاه صنعتی شریف
آقای محمد خلیلی - شرکت مناطق نفت خیز جنوب
دکتر آرمان حسینی - شرکت ملی نفت
1399
دکتر Abbas Rohani - فردوسی مشهد
دکتر محمد فصیحی دستجردی
دکتر Soheil Sobhan Ardakani
دکتر احمد بیات
دکتر مجتبی ساعی مقدم - دانشگاه صنعتی قوچان
دکتر مهرداد کوکبی
نوید مستوفی
دکتر مرتضی گلمحمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
دکتر سمیه قاسمی راد - دانشگاه تربیت مدرس
دکتر نیلوفر نصیرپور
دکتر رضا عابدینی - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر امیر مصیبی - دانشگاه تفرش
دکتر رضا خوش بین - مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا
دکتر مهسا باغبان صالحی - پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
دکتر محمد فخرالاسلام - دانشکده مهندسی شیمی تربیت مدرس
دکتر مرتضی گل محمدی - دانشگاه صنعتی بیرجند
دکتر مرتضی اسفندیاری - دانشگاه بجنورد
آقای محمد مهدی صالحی برمی - پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر هادی حسینی
دکتر مارال قهرمانی
آقای حسین روغنی ممقانی - دانشگاه صنعتی سهند
آقای رضا عابدینی - دانشگاه نوشیروانی بابل
آقای علیرضا کشاورز - Edith Cowan University, Australia
آقای رضا خوشبین - استادیار گروه مهندسی شیمی، مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا
آقای مرتضی حسین پور امام - پژوهشگاه نیرو
آقای رضا حاجی سید محمد شیرازی - دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
آقای نجمه مزدوری - مرکز آموزش عالی استهبان
دکتر صدف وحدت - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
آقای محسن منصوری - استادیار,مهندسی شیمی، دانشگاه ایلام
دکتر جعفر خادم زاده یگانه - دانشگاه صنعتی قم