مشخصات تيم علمی نشريهمحمدرضا امیدخواه نسرین
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
omidkhahmodares.ac.ir

مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mehdi.razzaghimodares.ac.ir

فرامرز افشار طارمی
استاد شیمی پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
afsharaut.ac.ir
محمدرضا امیدخواه‌نسرین
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
omidkhahmodares.ac.ir
احمدرضا بهرامیان
دانشیار مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
abahramianmodares.ac.ir
وحید تقی‌خانی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
taghikhanisharif.edu
علی حق‌طلب
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
haghtalamodares.ac.ir
مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mehdi.razzaghimodares.ac.ir
مهدی رفیع زاده
استاد مهندسی پلیمر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
mehdiaut.ac.ir
محمد کاظمینی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران
kazeminisharif.edu
مهرداد کوکبی
استاد مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mehrirmodares.ac.ir
نوید مستوفی
استاد مهندسی شیمی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
mostoufiut.ac.ir
سیدمحمد موسوی
دانشیار مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
mousavi_mmodares.ac.ir
مهدی ‌نکومنش
استاد مهندسی پلیمر
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران
m.nekoomaneshippi.ac.ir
محمدحسین نوید‌فامیلی
استاد مهندسی پلیمر
دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
nfamilimodares.ac.ir
حمید زیلوئی
دانشیار بیوتکنولوژی
دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.
Hziloueicc.iut.ac.ir
شهریار عصفوری
دانشیار مهندسی شیمی
دانشگاه خلیج فارس، ایران.
Osfouripgu.ac.ir