تماس با ما

اطلاعات تماس با دفتر نشریه
آدرس دفتر تهران، دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده مهندسی شیمی- اتاق ۵۱۱
مدیر اجرایی دکتر مهدی عبدالهی
سرویراستار دکتر سمیه قاسمی راد
کارشناس مهندس جعفر گودرزی
شماره تلفن ۸۲۸۸۳۵۲۸
شماره فکس ۸۲۸۸۴۹۳۱
آدرس ایمیل Mjarcpe@modares.ac.ir